آخرین نوشته ها

نقش هیات مدیره در حاکمیت شرکتی

رمز موفقیت یک شرکت، در گروی هدایت مطلوب آن است. به گونه ای که می توان ادعا کرد که راز جاودانگی شرکت های معروف و خوش نام، برخورداری آنها در هیات مدیره موثر و کارا نهفته است. هیات مدیره شرکت، قلب آن محسوب می شود. پس باید همواره سالم و …

بیشتر بخوانید »

هیئت مدیره ها

 یکی از ارکان حاکمبت در شرکت های امروزی به شمار می روند که اغلب از آنها به عنوان اهرم اجرایی صول حاکمیتی شرکت و مسئول نظارت و سیاست گذاری در شرکت ها  یاد می شود. اعضای هیئت مدیره اغلب توسط مالکان سهام انتخاب می شوند، در حالی که در برخی …

بیشتر بخوانید »

تئوری مشروعیت

در دنیای مدرن، سازمان ها با هر اندازه و در هر بازاری، باید برای بقا خود رضایت جامعه را کسب و حفظ کنند و این رضایت فقط در صورتی حاصل می شود که جوامع باور داشته باشند عملیات سازمان ها تاثیر سودمندی بر انسان ها و محیط زیست باقی می …

بیشتر بخوانید »

تعریف حاکمیت شرکتی  

اصل اصطلاح حاکمیت شرکتی کلمه یونانی به معنی راهنمایی کردن یا اداره کردن می باشد و از کلمه یونانی به کلمه لاتین و فرانسه قدیم تبدیل شده است. اما این کلمه به راه های مختلف توسط سازمان ها یا کمیته ها مطابق علایق ایدئولوژیکی آنها تعریف شده است. صندوق بین …

بیشتر بخوانید »

اطلاعیه مجمع عمومی عادی و فوق العاده

بدینوسیله به اطلاع اعضای محترم می رساند مجمع عمومی عادی و فوق العاده روز دوشنبه مورخ ۹۸/۰۶/۱۱ ساعت ۱۰ در محل دفتر انجمن برگزار می گردد؛ کرج حصارک سه راه پستخانه بلوار آزادی بریدگی اول روبروی درب غربی موسسه سرم سازی رازی پلاک ۷۷ طبقه اول

بیشتر بخوانید »

تحولات حرفه حسابرسی در ایران طی چهار دهه گذشته

تحولات حرفه حسابرسی در ایران طی چهار دهه گذشته با وقوع انقلاب اســلامی و شرایط ناگزیر دهه نخست انقلاب، موضوعاتی مانند حسابرسی شرکتها و مؤسسات انتفاعی، ایجاد نظام حرفه ای حسابداری، چگونگی تشکیل و قلمرو فعالیت حسابرسی غیردولتی، و دیگر موضوعاتی از این دست، طی یک دهه و نیم نخست …

بیشتر بخوانید »

پیشینه حسابداران رسمی در ایران

پیشینه حسابداران رسمی در ایران نخســتین بار که در قوانین ایران به موضوع حسابرسی اشاره شد در قانون تجارت مصوب ســال ۱۳۱۱ اســت که طی آن مقرر شــد مجمع عمومی هر شرکت سهامی یــک یا چند بازرس (مفتش) را از بین صاحبان ســهام یا از خارج از آن انتخاب کند …

بیشتر بخوانید »

مسئولیت حسابدار رسمی

مسئولیت حسابدار رسمی یکی از ویژگیهای بارز حرفه حسابداری، پـذیرش مسـئولیت حفـظ منـافع عمـومی اسـت. از این رو، مسئولیت حسابدار رسمی، تنها به رضایتمندی صاحبکار یـا کارفرمـا منحصـر نمی شود. حسابدار رسمی در راسـتای حفـظ منـافع عمـومی بایـد بـه ایـن آیـین رفتـار (آیین رفتار حرفه ای) عمل کند. چنانچه قوانین …

بیشتر بخوانید »

استقلال در آیین رفتار حرفه ای

استقلال عبارت است از: الف) استقلال رأی یا استقلال باطنی وضعیتی ذهنی است که در آن، رأی شخص درباره یک موضوع، منحصراً بـر مبنـای قضاوت حرفه ای اظهار شود، بدون آن که از سـایر عوامـل تـأثیر پـذیرد یـا سازشـی صورت گیرد تا بدین ترتیب، شخص بتواند با درسـتکاری عمـل کنـد …

بیشتر بخوانید »